Bác Hồ và lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33 thành lập Nha Thanh niên - Thể dục, chính thức khai sinh ra ngành thể dục, thể thao nước nhà. Cùng ngày, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục với bài "Sức khỏe và thể dục" được đăng trên báo Cứu quốc. Lời kêu gọi của Người đã trở thành kim chỉ nam cho ngành thể thao Việt Nam, giúp mọi người dân nhận thức đúng đắn về giá trị của việc luyện tập sức khỏe đối với bản thân.

Video: HaNoiTV

Thong ke