Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người cha của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các LLVT nhân dân. Là người lãnh đạo cao nhất và trực tiếp Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết xây dựng và rèn luyện các LLVT nhân dân Việt Nam tận trung với nước, tận hiếu với dân, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", cùng với toàn dân đưa cách mạng nước ta tiến lên, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ðúng như Ðiếu văn của Trung ương Ðảng ta đã viết khi Bác qua đời 2-9-1969: "Hồ Chủ tịch là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta, là người xây dựng nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam và Mặt trận dân tộc thống nhất, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam".

Theo VNEWS - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN

Thong ke