VTV1 GIỚI THIỆU - DỰ ÁN SÁCH ĐẶC BIỆT: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỂ DỤC THỂ THAO

 Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một nền thể thao Việt Nam mang tính hiện đại, khoa học, tiên tiến và giàu bản sắc dân tộc, đồng thời thành quả ấy đã tạo nên vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Bác Hồ là một tấm gương sáng về tinh thần tự giác rèn luyện sức khỏe một cách tích cực và sáng tạo để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc tập luyện thể dục, thể thao của Bác luôn là tấm gương mẫu mực cho chúng ta hôm nay và các thế hệ con cháu học tập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện đại hóa, tự động hóa, nhất là thời đại công nghệ 4.0, máy móc dần thay thế các hoạt động chân tay, con người ngày càng ít có cơ hội rèn luyện thân thể, trẻ em thường mê các trò chơi công nghệ, ham mê điện thoại, máy tính hơn các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao. Vì thế, việc đẩy mạnh học tập rèn luyện theo tấm gương của Bác càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong thời gian qua, các phong trào rèn luyện thể dục thể thao cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và đã đạt nhiều thành tựu đáng kể.

 

Thong ke