Nhìn từ đại dịch COVID-19“ nhớ tới "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

04/09/2021 21:37 Rèn luyện thân thể noi gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp của ý chí chiến đấu, tinh thần hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường dân tộc; vì hạnh phúc của nhân dân. Với tầm nhìn sâu rộng và toàn diện, từ rất sớm Người đã quan tâm tới sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục, thể dục thể thao và khẳng định đó là những biểu hiện sinh động cho bộ mặt của đất nước, trình độ văn minh của một quốc gia.


Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, vừa chủ động khắc phục tình trạng sức khỏe ốm yếu của người dân. Giữa lúc công việc bộn bề, nhiều vấn đề cấp bách phải giải quyết, nhưng chỉ gần 5 tháng sau Lễ Tuyên ngôn độc lập, ngày 30/01/1946, Người ký Sắc lệnh số 14 về việc lập Nha Thể dục Trung ương trực thuộc Bộ Thanh niên. Sắc lệnh quy định Nha Thể dục Trung ương có nhiệm vụ cùng Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc. Tiếp đó, ngày 27/3/1946, Người viết bài “Sức khoẻ và thể dục” dưới phụ đề “Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào toàn quốc tập thể dục”, bài viết đăng trên báo Cứu quốc số 199. Đây là lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đầu tiên của Người dưới chế độ mới.


“Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời trong bối cảnh đất nước ta vừa mới giành được nền độc lập dân tộc, tình hình còn rất nhiều khó khăn. Về thể dục thể thao thì dân chúng còn rất bàng quan, chỉ có một số ít thanh niên tập luyện, vui chơi, không mang mục đích tích cực mà chỉ là sự ham thích, tùy hứng. “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Người chỉ có 149 từ nhưng hàm chứa tư tưởng văn hóa thể chất rất phong phú và đặc sắc, có ý nghĩa to lớn đối với sự hình thành và phát triển nền Thể dục Thể thao cách mạng Việt Nam.


Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc rèn luyện sức khỏe và công tác thể dục thể thao không chỉ thể hiện trong những lời phát biểu chính thức hoặc trong các văn kiện mà còn thể hiện ở trong cuộc sống đời thường. Tuy thức khuya để làm việc, nhưng sáng nào Bác Hồ cũng dậy rất sớm để tập thể dục, Người còn dặn các đồng chí cảnh vệ và người phục vụ “phải tập dậy sớm cho quen, tập thể dục cho đều thì thân thể mới khỏe”.


Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chúng ta thực sự thấm thía những lời Bác dạy về các biện pháp nâng cao sức khỏe. Nhớ lời Bác dạy, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện "Bổn phận của một người yêu nước" thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao theo tấm gương rèn luyện thân thể của Bác Hồ để nâng cao, cải thiện, giữ gìn sức khỏe cho chính mình.

Học tập, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Triển lãm chuyên đề “Nhà báo ...

Triển lãm gồm 36 sách và các hình ảnh liên quan đến Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và ...

Tập thơ “Nhật ký trong tù” ...

Đại học tổng hợp Đông phương học quốc gia Tashkent (TSUOS) của Uzbekistan ngày ...

Giới thiệu sách đặc biệt: CHỦ ...

Cuốn sách đặc biệt: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỂ DỤC THỂ THAO sẽ phát hành ...

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt ...

Cuốn sách học tập đạo đức Bác ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của sự nghiệp cách ...

Rèn luyện Thân thể noi gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh: gương ...

Bác Hồ hiểu rõ vai trò của việc tập luyện TDTT đối với sức khoẻ con người. ...

Phát động toàn dân rèn luyện ...

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, ...

Lời căn dặn của Bác Hồ với ...

Có một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Tôi mong rằng đồng bào ai ...

Học Bác Hồ để sống khỏe

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ mà ...

Những "địa chỉ đỏ" lưu dấu ...

Nhiều địa danh, ngôi nhà đã trở thành “địa chỉ đỏ” - di sản của các địa phương ...

Thong ke