Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vẫn mang tính thời sự và còn nguyên giá trị

01/10/2021 08:17 Tư tưởng, Đạo đức Bác Hồ

Ngày 12-8, tại Học viện Chính trị CAND, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” dưới sự chủ trì của Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía khách mời có các đồng chí GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân; TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Về phía đại biểu lực lượng CAND có Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Thường trực Ban tổ chức Hội thảo cùng đông đảo các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, phân tích, đi sâu làm rõ một số nội dung trọng tâm như tính khoa học, cách mạng và những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Đồng thời, phân tích đánh giá đúng thực trạng, tình hình nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong các lĩnh vực công tác công an, định hướng nghiên cứu, phát triển và quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm góp phần bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Hơn 70 năm trôi, sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong bức thư Bác gửi đồng chí Hoàng Mai vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Dù sáu điều Bác dạy chỉ vèn vẹn 51 chữ nhưng đã bao hàm nhiều nội dung sâu sắc, toàn diện về công tác công an, nhất là công tác cán bộ, xây dựng lực lượng, quan hệ với dân, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân... Với ý nghĩa đó, sáu điều Bác Hồ dạy CAND có thể xem là một di sản tinh thần, kim chỉ nam cho hành động và là động lực để xây dựng lực lượng CAND đông đảo về số lượng, mạnh về chất lượng”. 

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng cũng cho rằng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào cách mạng Việt Nam, xây dựng nền móng lý luận CAND, người luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện CAND trưởng thành, lớn mặt về mọi mặt. Tư tưởng của Người về CAND nói chung, lý luận CAND nói riêng  đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, kim chỉ nam cho hoạt động của lực lượng CAND; góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội thảo

Trong sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương đặc biệt nhấn mạnh đến điều thứ nhất “đối với mình phải cần, kiệm, liêm chính”. Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ đặt “cần, kiệm, liêm chính” lên hàng đầu bởi Người muốn nhấn mạnh chiến thắng vĩ đại và hiển hách nhất vẫn là chiến thắng bản thân mình. Với một lĩnh vực công tác đặc thù như lực lượng CAND, tố chất quan trọng đầu tiên có lẽ vẫn là “cần, kiệm, liêm chính”. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này dường như vẫn chưa được đề cập nhiều, hiện vẫn còn bàn quá ít trong khi đó kẻ thù “giặc trong lòng” còn gay go nhiều hơn giặc ngoại xâm. Trong số các cá nhân vi phạm hiện nay, vi phạm về “cần, kiệm, liêm, chính” dường như vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học, ĐHQGHN và TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đồng chủ trì phiên thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận chính trị, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, góp phần quan trọng làm nên những chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân và TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản cùng Thiếu tướng Trần Vi Dân chủ trì phiên thảo luận

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về CAND. Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ công an về vai trò, ý nghĩa cách mạng, khoa học, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã được nâng lên rõ rệt. 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong thời gian qua cũng đã và đang bộc lộ những thiếu sót, hạn chế nhất định như công tác này có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, nghiêm túc. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vào thực tiễn chưa thực sự sâu sắc. 

Công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đạt kết quả chưa cao. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an còn chưa tự giác học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nên đã có những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; cá biệt còn có trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CAND.

GS.TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đặt ra cho lực lượng CAND những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề. 

Trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vẫn mang tính thời sự, còn nguyên giá trị và là bài học quý đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với lực lượng CAND. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND là một trong những nội dung, điều kiện quan trọng để lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, sức chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Theo CAND

https://cand.com.vn/Cong-an/Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-CAND-van-mang-tinh-thoi-su-va-con-nguyen-gia-tri-i532004/

Học tập, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Triển lãm chuyên đề “Nhà báo ...

Triển lãm gồm 36 sách và các hình ảnh liên quan đến Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và ...

Tập thơ “Nhật ký trong tù” ...

Đại học tổng hợp Đông phương học quốc gia Tashkent (TSUOS) của Uzbekistan ngày ...

Giới thiệu sách đặc biệt: CHỦ ...

Cuốn sách đặc biệt: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỂ DỤC THỂ THAO sẽ phát hành ...

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt ...

Cuốn sách học tập đạo đức Bác ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của sự nghiệp cách ...

Rèn luyện Thân thể noi gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh: gương ...

Bác Hồ hiểu rõ vai trò của việc tập luyện TDTT đối với sức khoẻ con người. ...

Phát động toàn dân rèn luyện ...

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, ...

Lời căn dặn của Bác Hồ với ...

Có một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Tôi mong rằng đồng bào ai ...

Học Bác Hồ để sống khỏe

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ mà ...

Những "địa chỉ đỏ" lưu dấu ...

Nhiều địa danh, ngôi nhà đã trở thành “địa chỉ đỏ” - di sản của các địa phương ...

Thong ke